Zaczynamy

A-PROMOTION zajmuje siê szeroko pojêt¹ reklam¹ i promocj¹. Pomo¿emy Ci wypromowaæ i sprzedaæ nowy produkt, zaplanujemy i przygotujemy kampanie reklamow¹, wymyœlimy logo Twojej firmy, zaprojektujemy i przygotujemy Ci now¹ witrynê www. Poka¿emy Ci jak dbaæ o wizerunek firmy i PR

Mo¿emy równie¿ przygotowaæ Ci wszelkiego rodzaju materia³y reklamowe, stoisko na targach czy spot telewizyjny

Naszym atutem jest kreatywnoϾ

AKTUALNOŒCI

Rajdy nasz¹ wspóln¹ pasj¹

firefox Jesteœmy mi³oœnikami sportów motorowych, na ka¿de zawody przychodzi Nas od kilku do kilkuset tysiêcy. Wœród Nas s¹ kobiety i mê¿czyŸni, m³odsi i starsi. Jesteœmy aktywni, szukaj¹cy adrenaliny i lubi¹cy wyzwania - Jesteœmy kibicami rajdowymi. Kibice rajdowi w polsce stanowi¹ ogromn¹ potencjaln¹ rzeszê klientów. Postanowiliœmy z tego skorzystaæ. Oferujemy mo¿liwoœæ reklamy na samochodach i imprezach rajdowych. Zalet¹ takiej formy reklamy jest aktywna prezentacja przez ca³y rok. Reklama która przyci¹ga wzrok nie tylko podczas pokonywania odcinków specjalnych, ale taka któr¹ widaæ tak¿e w mieœcie, na treningach czy pod restauracj¹. Samochody rajdowê s¹ wspania³ym œrodkiem reklamonoœnym, robi siê im tysi¹ce zdjêæ które s¹ wielokrotnie ogl¹dane, wystêpuj¹ w telewizji, s¹ prezentowane na imprezach samochodowych i w prasie.

wkrótce wiêcej w dziale rajdy